Allmänna villkor

Anixi Au Pair:s Allmänna villkor

 

 1. Allmänt

Vi på Anixi förstår att vårt förhållande till dig är baserat på förtroende och tillit. Därför är det viktigt att du innan du ansöker till Anixis au pair-program får en god förståelse för hur vi på Anixi arbetar och vilka förväntningar du som kund kan ha på oss. Vi ber dig därför att läsa igenom nedanstående noggrant

Anixi är ett företag registrerat i Sverige. Dessa allmänna villkor  gäller mellan dig och Anixi (Anixi HB, Anixi Au Pair). Det är viktigt att du läser igenom villkoren noggrant innan du skickar in din ansökan. Genom att använda vår tjänst godkänner du dessa allmänna villkor och förbinder dig att följa dessa.

 

 1.   Så här fungerar det att bli au pair med Anixi

Anixi förmedlar au pairer till värdfamiljer via våra partnerorganisationer på destinationer runt om i världen. Vi på Anixi hjälper dig genom hela ansökningsprocessen och ser till att du åker iväg väl förberedd på den fantastiska upplevelsen och utmaningen som det innebär att vara au pair. Vi på Anixi vet hur viktigt det är med tydlig kommunikation och att skapa ett förhållande byggt på förtroende mellan oss och våra au pairer. Det genomsyrar allt som vi gör och givetvis även hur vi hanterar din ansökan och medverkan i au pair-programmet.

 

 1. Tjänstens omfattning och genomförande

Anixi tillhandahåller en tjänst.  Tjänsten består av att hantera din ansökan, hjälpa till med visumansökan till de länder där visum behövs samt förmedla en placering via en av våra (Anixi’s) partnerorganisationer i en värdfamilj i det land du ansöker till.

Ansökningskriterierna är olika beroende på vilket land du ansöker till. Information om ansökningskriterier och vad som gäller för respektive land finns på vår hemsida.

Anixi lägger stor vikt vid vilka vi samarbetar med och vi tillämpar de krav som ställs på oss genom våra partnerorganisationer.  Vi kan därför inte ändra eller frångå några av ansökningskriterierna.  Om du känner dig osäker på om du uppfyller kraven för att bli au pair, kontakta oss.

 

En ansökan görs i tre delmoment (du kommer att få information med tydliga instruktioner om varje moment via e-post). I den första delen fyller du i ett ansökningsformulär samt skriver ett brev och bilder. Detta utgör grunden för din ansökan och är det första som potentiella värdfamiljer kommer att se i matchningsprocessen. När vi mottagit ditt ansökningsformulär kommer vi att kontakta dig för att boka in en tid för intervju.

 

Del två består av en intervju. Intervjun gör vi för det är viktigt att vi lär känna alla sökande, vi pratar också om förväntningar (både om dina och våra), ansökningskriterier och du har chansen att ställa eventuella frågor. Efter intervjun kommer vi att meddela dig om du blivit godkänd och kan gå vidare med din ansökan.

 

I tredje och sista delen behöver du skicka in hälsointyg, belastningsregisterutdrag, referenser (om du inte redan angett dina referenser i ansökan) samt kopior på pass, betyg och ev. körkort (om du har ett sådant).

 

Till flera av våra destinationer kan du påbörja din matchningsprocess efter godkänd intervju (dvs. välja din blivande värdfamilj). Observera dock att du inte kan resa till din värdfamilj innan hela din ansökan är komplett, verifierad och godkänd av Anixi samt vår partnerorganisation.

 

När din ansökan är komplett görs en sista slutkontroll av Anixi. Vi ser över att all information är riktig, verifierar dina referenser och ser till att allt ser bra ut. Du ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Anixi vid ifyllande av ansökan samt i övrigt under ansökningsprocessen. Om du har fyllt i uppgifter som inte stämmer har Anixi rätt att ensidigt neka din ansökan. För att bli placerad som au pair ska din ansökan godkännas av både Anixi och vår partner-organisation i landet du har ansökt till. Det finns ingen garanti för att din ansökan blir godkänd.

 

Anixi gör sitt yttersta för att försöka uppfylla så många av dina önskemål som möjligt. Det är däremot inte säkert att vi kan tillmötesgå alla dina önskemål som tex. placering i ett specifikt område. Du väljer själv att tacka ja till den värdfamilj som du anser passar dig bäst.

 

När du har tackat ja till en värdfamilj kommer du att ingå en överenskommelse med värdfamiljen via Anixis partnerorganisation i landet du ska till. Överenskommelsen kommer bland annat innehålla information om startdatum, antal timmar du ska arbeta som au pair hos värdfamiljen och vilken ersättning du kommer få för ditt arbete. Om du under din au pair-vistelse skulle vilja byta familj ska du framföra det till vår partnerorganisation. De kommer göra sitt bästa för att hjälpa dig beroende på hur utbudet av värdfamiljer ser ut.

 

 1. Omfattningen av vårt ansvar

Anixis juridiska ansvar gentemot dig gäller enbart under själva ansökningsprocessen fram till dess att du har blivit placerad, men inte under resan till eller på plats i landet dit du ska. Vi ansvarar för att hjälpa dig genom ansökningsprocessen, hjälpa till med praktiska förberedelser inför din avresa (tex. instruktioner om hur man ansöker om visum, pack-lista med information om vad du bör ha med dig med mera). Din resa till landet dit du ska bokar du själv. Alternativt gör Anixis partnerorganisation det till de länder där flyg ingår i programavgiften.

 

Anixi har inget ansvar för dig under själva resan eller din vistelse i landet du är au pair i. Genom att ansöka om att bli au pair med Anixi förstår du att Anixi inte kan hållas ansvarig för värdfamiljens eller Anixis partnerorganisationers handlingar. Anixi kan inte på något sätt hållas ansvarig för värdfamiljens eller våra partnerorganisationers beteende och Anixi ska under inga omständigheter vara ansvariga för någon förlust, skada eller anspråk som uppkommer i samband med din au pair-vistelse.

 

 1.   Anixi finns där som stöd för dig under hela din au pair-vistelse

Vi vill däremot poängtera och tillägga att det är oerhört viktigt för Anixi att du får en positiv upplevelse som au pair. Därför är du såklart välkommen att kontakta oss för råd och stöd under hela din au pair-vistelse utomlands och efter din hemresa. Det är ett stöd som vi erbjuder alla våra au pairer och du kommer alltid att ha din personliga kontaktperson att vända dig till. Anixi tar dock inget juridiskt ansvar för din avresa, vistelse eller hemresa.

 

 1. Betalning av programavgift

Vi på Anixi tycker inte att man ska betala innan man har fått det man vill ha. Därför har vi ingen ansökningsavgift utan endast en programavgift. Programavgiften betalar du till Anixi när du har tackat ja till en värdfamilj. Det vill säga formellt accepterat en familjs inbjudan.

Fakturan kommer att skickas till din epost som du angett i din ansökan. Betalning ska göras enligt de instruktioner som finns på fakturan. Avgiftens storlek och vad som ingår i programavgiften är olika beroende på vilket land du har ansökt till. Läs mer om vad som ingår i det land dit du ska på hemsidan eller i våra digitala broschyrer. Programavgiften är inte återbetalningsbar.

 

 1. Övriga kostnader

För att bli au pair har du även en del andra omkostnader som inte betalas till Anixi. Till exempel kostnad för utdrag från Polisens belastningsregister, hälsokontroll, flyg,  kostnad för visum, eventuell försäkring, resa till flygplatsen med mera. De här kostnaderna betalar du själv direkt till respektive instans och är inget som Anixi ansvarar för.

 

 1. Hantering av personuppgifter

Genom att använda Anixis tjänster godkänner du och samtycker till insamlingen och användningen av dina personuppgifter enligt dessa allmänna villkor och vår integritetspolicy Du kan naturligtvis återkalla ditt samtycke och dina personuppgifter men det kan leda till att du inte kan använda dig av våra tjänster. Informationen som du delger oss genom att göra en ansökan (personuppgifter, foton, hälsointyg med mera) kommer att göras synlig för våra samarbetspartners och värdfamiljer som deltar i au pair-programmet.

Vi kan komma att dela foton och annat material som du skickat in till oss i sociala medier, broschyrer, annonsmaterial eller på hemsidan.

 

Vi är i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vidare är vi ansvariga för att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

 

Ändamålet med vår hantering av personuppgifter är att:

 • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.
 • Tillhandahålla och administrera din tillgång till tjänsterna.
 • Ge dig information eller direktmarknadsföring via e-post eller telefon.
 • Förebygga och begränsa missbruk av tjänsten.

 

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska kunna anpassa erbjudanden efter våra användare.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i dessa allmänna villkor, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott, eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister om annonsobjekt.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i dessa allmänna villkor.

Du har rätt att begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

 

 1. Försäkring

Anixi rekommenderar och uppmanar dig att du ser till att du har giltigt försäkringsskydd under din tid som au pair. Anixi står inte för försäkring under din tid som au pair. I de fallen där försäkring ingår i programavgiften är det något som Anixis partnerorganisation organiserar och finansierar. Om det uppstår några frågor kring en försäkring eller några krav på försäkringsersättning ska du alltid vända dig direkt till försäkringsbolaget

Vi kan vara behjälpliga med att ge förslag på försäkringar som finns för au pair-jobb utomlands för att underlätta för dig. Observera dock att Anixi är inte en försäkringsmedlare och vi tar inte något ansvar för vad som ingår i försäkringen. Det är upp till dig att kontrollera vad försäkringen täcker och eventuella frågor kring försäkringen ska alltid ställas direkt till försäkringsbolaget. Det är du som väljer vilken försäkring du vill teckna.

 

10. Force Majeur

Anixi får ställa in eller under rimlig tid uppskjuta genomförande av tjänsten om hinder för dess genomförande uppkommer på grund av omständighet som Anixi inte kunnat råda över (en sk force majeure-händelse). Sådana händelser eller förhållanden kan vara bl a, krig, naturhändelser, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller annat som ligger utanför Anixis kontroll. En force majeure-händelse innebär att Anixi är helt befriade från ekonomiska konsekvenser som skadestånd och andra påföljder.

 

11. Lagval och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas i avtalsförhållanden som regleras genom dessa allmänna villkor. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.

 

12. Övrigt

Vi på Anixi strävar efter att informationen på vår hemsida, i broschyrer, annonser och annat marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och uppdaterat men reserverar oss för eventuella skrivfel eller felaktig information. Anixi har rätt att korrigera eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på hemsidan när som helst. Om vi har uppgett ett felaktigt pris kommer Anixi meddela dig detta och vi kommer inte att gå vidare med din ansökan innan vi har fått ditt godkännande. Anixi reserverar sig även för att information på hemsidan inte är uppdaterad samt för förändringar gjorda av våra partnerorganisationer eller i landet dit du ska som Anixi inte kan råda över eller inte fått information om.

 

13. Kontaktuppgifter och personuppgiftsombud

Vi hoppas vi har varit tydliga men har du frågor så tveka inte att kontakta oss. Personuppgiftsombud hos är Natalie Söderlind, info@anixi.se.