Allmänna villkor Farm Work Australien

Anixi:s Allmänna villkor Farm Work Australien 

 1. Allmänt

Vi på Anixi förstår att vårt förhållande till dig är baserat på förtroende och tillit. Därför är det viktigt att du innan du ansöker till Anixi:s program får en god förståelse för hur vi på Anixi arbetar och vilka förväntningar du som kund kan ha på oss. Vi ber dig därför att läsa igenom nedanstående noggrant. Anixi är ett företag registrerat i Sverige. Dessa allmänna villkor gäller mellan dig och Anixi (Anixi HB, Anixi FarmWork, Anixi Farmstay, Anixi Working Holiday, Anixi Work and Travel, Anixi Jobba Utomlands, Anixi Au Pair). Det är viktigt att du läser igenom villkoren noggrant innan du skickar in din ansökan. Genom att använda vår tjänst godkänner du dessa allmänna villkor och förbinder dig att följa dessa.

 

 1. Så här fungerar det att åka på FarmWork med Anixi.

Anixi samarbetar med en partnerorganisation i Australien som har kontakten med gårdarna. Vi på Anixi hjälper dig med ansökan och ser till att du åker iväg väl förberedd på den fantastiska upplevelsen och utmaningen som det innebär att vara utomlands. Du kommer att få olika jobberbjudanden och det är upp till dig vilket erbjudande du vill tacka ja till.

 

Det är ditt ansvar att kontrollera att du innehar giltigt pass (bör vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst), har de vaccinationer som krävs samt att du uppfyller inrese-kraven till Australien. Anixi kan vara behjälplig med information men det är ditt ansvar att se till att du uppfyller kraven. Vill du ha kontakt med andra deltagare för samordning av resan så förmedlar vi gärna kontakten förutsatt att vi fått deras skriftliga tillåtelse. Kontakta oss så kan vi upplysa dig om vilka deltagare som eventuellt börjar samtidigt som du.

Vi på Anixi vet hur viktigt det är med tydlig kommunikation och att skapa ett förhållande byggt på förtroende mellan oss och våra deltagare. Det genomsyrar allt som vi gör och givetvis även hur vi hanterar din ansökan och medverkan i programmet.

 

 

 1. Tjänstens omfattning och genomförande

Anixi tillhandahåller en tjänst. Tjänsten består av att hantera din ansökan, hjälpa till med visumansökan till de länder där visum behövs samt förmedla en kontakt med en av våra (Anixi:s) partnerorganisationer i det land du ansöker till.

Ansökningskriterierna är olika beroende på vilket land och program du ansöker till. Information om ansökningskriterier och vad som gäller för respektive land finns på vår hemsida. Anixi lägger stor vikt vid vilka vi samarbetar med och vi tillämpar de krav som ställs på oss genom våra partnerorganisationer. Vi kan därför inte ändra eller frångå några av ansökningskriterierna. Om du känner dig osäker på om du uppfyller kraven för att åka på ett kulturellt utbytesprogram utomlands med Anixi, kontakta oss.

 

Det är enkelt att ansöka (du kommer att få information med tydliga instruktioner om varje moment via e-post). I den första delen fyller du i ett ansökningsformulär och lägger in en bild. Detta utgör grunden för din ansökan och är det första som potentiella arbetsgivare/gårdar kommer att se. När vi mottagit ditt ansökningsformulär kommer vi att kontakta dig för att boka in en tid för samtal. Samtalet har vi för det är viktigt att vi lär känna alla sökande, vi pratar också om förväntningar (både om dina och våra), ansökningskriterier och du har chansen att ställa eventuella frågor. Efter samtalet kan vi gå vidare med din ansökan.

 

Du ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Anixi vid ifyllande av ansökan samt i övrigt under processen. Om du har fyllt i uppgifter som inte stämmer har Anixi rätt att ensidigt neka din ansökan.

Efter din ansökan är klar kommer den att skickas till vår partner i Australien.

 

 1. Omfattningen av vårt ansvar

Anixis juridiska ansvar gentemot dig gäller enbart under själva ansökningsprocessen, men inte under resan till eller på plats i landet dit du ska. Vi ansvarar för att hjälpa dig genom ansökningsprocessen, hjälpa till med praktiska förberedelser inför din avresa. Din resa till landet dit du ska bokar du själv. Alternativt gör Anixis partnerorganisation det till de länder där flyg ingår i programavgiften.

Anixi har inget ansvar för dig under själva resan eller din vistelse i landet. Genom att ansöka om att åka på Farmwork med Anixi förstår du att Anixi inte kan hållas ansvarig för medresenärers, arbetsgivares, hyresvärdars, reseledares, värdfamiljers eller Anixis partner-organisationers handlingar.

Anixi kan inte heller hållas ansvarig för några arbetsuppgifter eller skador som kan uppstå på ett arbete. Anixi är helt befriade från ekonomiska konsekvenser som skadestånd och andra påföljder för olyckor som kan uppstå under din medverkan i programmet. Anixi kan inte på något sätt hållas ansvarig för medresenärers, arbetsgivares, hyresvärdars, reseledares, värdfamiljers eller våra partner-organisationers beteende och Anixi ska under inga omständigheter vara ansvarig för någon förlust, skada eller anspråk som uppkommer i samband med din vistelse.

Anixi kan inte heller hållas ansvarig för ändringar på resan som görs av vår partner-organisation eller för skador, förluster eller  anspråk som uppkommer i samband med en resa. Du förstår att det inte är Anixi utan Anixi:s partnerorganisation på plats i landet du valt som är ansvarig under din vistelse i landet.

 

 1. Anixi finns där som stöd för dig under hela din vistelse.

Vi vill däremot poängtera och tillägga att det är oerhört viktigt för Anixi att du får en positiv upplevelse av programmet. Därför är du såklart välkommen att kontakta oss för råd och stöd under hela din vistelse både när du är utomlands och efter din hemresa. Det är ett stöd som vi erbjuder alla och du kommer alltid att ha din personliga kontaktperson att vända dig till. Anixi tar dock inget juridiskt ansvar för din avresa, utlandsvistelse eller hemresa.

 

 1. Betalning av programavgift

Betalningen består av en programavgift. Den betalas i samband med att vi bokar in en tid för att göra din visumansökan. Fakturan kommer att skickas till din epost som du angett i din ansökan. Betalning ska göras enligt de instruktioner som finns på fakturan. Avgiftens storlek och vad som ingår i programavgiften är olika beroende på vilket land/program du har ansökt till. Läs mer om vad som ingår i det land/program dit du ska på hemsidan eller i våra digitala broschyrer. Programavgiften är inte återbetalningsbar. Förutom om du mot all sannolikhet skulle få avslag på din visumansökan. Då återbetalas givetvis hela programavgiften. När du är inbokad på en resa med datum kan vi inte ändra datumen eftersom vi måste betala den australiska organisationen minst 4 veckor innan ditt ankomstdatum.

 

 1. Övriga kostnader

För att medverka i programmet har du även en del andra omkostnader som inte betalas till Anixi. Till exempel kostnad för försäkring, resa till flygplatsen och värdlandet.  De här kostnaderna betalar du själv direkt till respektive instans och är inget som Anixi ansvarar för.

 

 1. Hantering av personuppgifter

Genom att använda Anixis tjänster godkänner du och samtycker till insamlingen och användningen av dina personuppgifter enligt dessa allmänna villkor och vår integritetspolicy. Du kan naturligtvis återkalla ditt samtycke och dina personuppgifter men det kan leda till att du inte kan använda dig av våra tjänster. Informationen som du delger oss genom att göra en ansökan kommer att göras synlig för våra samarbetspartners. Vi kan komma att dela foton och annat material som du skickat in till oss i sociala medier, broschyrer, annonsmaterial eller på hemsidan.

 

Vi är i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vidare är vi ansvariga för att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

 

Ändamålet med vår hantering av personuppgifter är att:

 • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.
 • Tillhandahålla och administrera din tillgång till tjänsterna.
 • Ge dig information eller direktmarknadsföring via e-post eller telefon.
 • Förebygga och begränsa missbruk av tjänsten.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska kunna anpassa erbjudanden efter våra användare. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i dessa allmänna villkor, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av tjänsten kan (4) uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott, eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister om annonsobjekt.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i dessa allmänna villkor. Du har rätt att begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

 

 1. Försäkring

Anixi rekommenderar och uppmanar dig att du ser till att du har giltigt försäkringsskydd under din utlandsvistelse. Till flera länder är det obligatoriskt med en försäkring. Det är obligatoriskt med försäkring till Australien. Vi kommer att informera dig om det och du kan även finna information på vår hemsida. Anixi står inte för försäkring under din utlandsvistelse. I de fallen där försäkring ingår i programavgiften är det något som Anixis partnerorganisation organiserar och finansierar.

Om det uppstår några frågor kring en försäkring eller några krav på försäkringsersättning ska du alltid vända dig direkt till försäkringsbolaget. Vi kan vara behjälpliga med att ge förslag på försäkringar som finns för jobb utomlands för att underlätta för dig. Observera dock att Anixi är inte en försäkringsförmedlare och vi tar inte något ansvar för vad som ingår i försäkringen. Det är upp till dig att kontrollera vad försäkringen täcker och eventuella frågor kring försäkringen ska alltid ställas direkt till försäkringsbolaget. Det är du som väljer vilken försäkring du vill teckna.

 

 

 1. Force Majeur

Anixi får ställa in eller under rimlig tid uppskjuta genomförande av tjänsten om hinder för dess genomförande uppkommer på grund av omständighet som Anixi inte kunnat råda över (en sk force majeure-händelse). Sådana händelser eller förhållanden kan vara bl a, krig, naturhändelser, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller annat som ligger utanför Anixis kontroll. En force majeure-händelse innebär att Anixi är helt befriade från ekonomiska konsekvenser som skadestånd och andra påföljder.

 

 1. Lagval och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas i avtalsförhållanden som regleras genom dessa allmänna villkor. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.

 

 1. Övrigt

Vi på Anixi strävar efter att informationen på vår hemsida, i broschyrer, annonser och annat marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och uppdaterat men reserverar oss för eventuella skrivfel eller felaktig information. Anixi har rätt att korrigera eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på hemsidan när som helst. Om vi har uppgett ett felaktigt pris kommer Anixi meddela dig detta och vi kommer inte att gå vidare med din ansökan innan vi har fått ditt godkännande. Anixi reserverar sig även för att information på hemsidan inte är uppdaterad samt för förändringar gjorda av våra partnerorganisationer eller i landet dit du ska som Anixi inte kan råda över eller inte fått information om.

 

 1. Kontaktuppgifter och personuppgiftsombud

Vi hoppas vi har varit tydliga men har du frågor så tveka inte att kontakta oss. Personuppgiftsombud hos är Natalie Söderlind, info@anixi.se.